انواع استرچ

استرچ صنعتی استرچ غذایی

عرض

از 20 تا 200
40cm

طول

از 100 تا 1000
از 20 تا 1000

ضخامت تک لا

از تا 23
از 8 تا 12
قبل
بعد